عکسهای من

چند کلمه در شرح محتوای وب‌سایت...

نویسه جدید وبلاگ

دموکراسی می گوید: : رفیق، حرفت را خودت بزن، نانت را من می خورم مارکسیسم می گوید: : رفیق، نانت را خودت بخور، حرفت را من می زنم فاشیسم می گوید: : رفیق، نانت را من می خورم، حرفت را هم من می زنم و تو فقط برای من کف بزن اسلام حقیقی می گوید: : « نانت را خودت بخور، حرفت را هم خودت بزن و من فقط برای اینم که تو به این حق برسی. » اسلام دروغین می گوید: : تو نانت را بیاور به ما بده و ما قسمتی از آن را جلوی تو می اندازیم، و حرف بزن، امّا آن حرفی را که ما می گوییم. دكتر علي شریعتیگزارش تخلف
بعدی